Liefdespartner.com
Liefdespartner.com
© 2019  Website Online 247
Home Over ons Wat is belangrijk bij je zoektocht naar een liefdespartner Versiertips Top 10 datingwebsites Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Disclaimer

Algemeen Alle rechten voorbehouden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze website. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden, onjuistheden en andere mogelijke fouten op deze website. In de breedste en diepste zin des woords accepteren wij geen aansprakelijkheid voor wat dan ook. Op alle inhoud en beschrijvingen op deze website rust een copyright / auteursrecht. Er mag niks zonder toestemming van de auteur worden gekopiëerd en/of worden vermenigvuldigd. Liefdespartner.com (handelsnaam: Website Online 247) kan nergens voor aansprakelijk worden gehouden. Alle teksten, woorden, beweringen, vertellingen, ervaringen, weetjes, aangeboden kennis, e.d., o.i.d. enzovoorts, zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen i.v.m. de actualiteit. Aansprakelijkheid van Liefdespartner.com voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Liefdespartner.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Disclaimer Liefdespartner.com, is in feite een entertainmentwebsite en neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, maar Liefdespatner.com geeft geen enkele zekerheid dat de informatie op deze site juist en up-to-date is.  Het kan zo zijn cq voorkomen dat (een gedeelte van) het datingaanbod en/of persoonsprofielen mogelijk zijn gefingeerd.  Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en de volledigheid van de informatie.  Deze website richt zich hoofdzakelijk tot Nederlandse consument, en is waar nodig afgestemd op de Nederlandse voorschriften.  Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn de voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Liefdespartner.com heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie. Verzonden materiaal / informatie / gegevens / uitingen / enzovoorts Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site / email worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Liefdespartner.com of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken. Hypertext links / weblinks Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Liefdespartner.com geen controle heeft. Liefdespartner.com draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Intellectuele eigendommen De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Liefdespartner.com of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Liefdespartner.com of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met Liefdespartner.com. .
Homepage naar boven Algemene voorwaarden